ლიცენზიის ნომერი: 00081
ლიცენზიის მოწმობა:
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ა
ტელ.ნომერი: 2 399 370
ლიცენზიის ტიპები:
მაიონებელი გამოსხივების გენერატორის სამედიცინო მიზნით გამოყენება